“เหนือสุดยอดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน
             ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง”

เมืองเชียงราย เป็นเมืองที่เหนือสุดแดนสยาม และมีดอยตุงอันเป็นที่ลือนามว่า เป็นเป็นสวิสเซอร์แลนด์ของเมืองไทย ชมพระตำหนักดอยตุง ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จย่า เป็นสถาปัตยกรรมผสมระหว่างศิลปะสวิสกับล้านนา ชมหอพระราชประวัติสมเด็จย่า และเข้าชมสวนดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธ์ ที่สวนแม่ฟ้าหลวง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสวนดอกไม้ที่สวยที่สุ

กำหนดการเดินทาง BY ORIENT THAI (2 ท่านเดินทางทันที)

วันแรก

กรุงเทพฯ – เชียงราย

...............น.

รับคณะที่ท่าอากาศยาน

วันที่สอง

ดอยตุง หรือ ดอยแม่สลอง - แม่สาย
หรือ สามเหลี่ยมทองคำ อ.เชียงแสน – ช้อปปิ้งไนท์ บาร์ซาร์

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ  โรงแรมที่พัก
นำคณะออกเดินทางไปยัง ดอยตุง เพื่อนมัสการพระธาตุที่นับถือของชาวเชียงราย เป็นที่บรรจุพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) ของพระพุทธเจ้าที่นำมาจากประเทศอินเดีย จากนั้นนำท่านเข้าชมพระตำหนักดอยตุงอันลือชื่อว่าเป็นสวิสเซอร์แลนด์ของเมืองไทย เคยเป็นสถานที่ประทับของสมเด็จย่า เป็นสถาปัตยกรรมผสมระหว่างศิลปะสวิส-ล้านนาไทย และชมหอพระราชประวัติสมเด็จย่า  แล้วชมสวนดอกไม้

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

บ่าย

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ.แม่สาย สุดชายแดนไทย – พม่า มีแม่น้ำสายกั้นพรมแดน โดยมีสะพานเชื่อมสู่
“ท่าขี้เหล็ก” เที่ยวชมตลาดชายแดน ไทย – พม่า เลือกซื้อสินค้าจากจีน, อัญมณี ฯลฯ  (ทุกท่านต้องนำประชาชน หรือพาสปอร์ตติดตัวไปด้วย เพื่อทำเอกสารผ่านแดน) อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย / หรือ เดินทางไปยัง อ.เชียงแสน (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองเก่าที่มีอายุราว 1,000 กว่าปี
ชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ, สถูปเจดีย์, วัดเก่าแก่ต่างๆ, พระพุทธรูปที่เก่าแก่มีอายุหลายร้อยปี  ต่อจากนั้น เดินทางต่อไปยังสามเหลี่ยมทองคำดินแดน อันเลื่องลือในอดีต ดูแนวรอยต่อแบ่งแยกดินแดนระหว่างไทย ลาวและพม่าเลือกซื้อสินค้าที่ชื่นชอบ พร้องกับชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ, สถูปเจดีย์, วัดเก่าแก่ต่างๆ,
พระพุทธรูปที่เก่าแก่มีอายุหลายร้อยปี ได้เวลาสมควรนำท่านกลับสู่เชียงราย
(ท่านสามารถเลือกเที่ยวโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง)

เย็น

รับประทานอาหารค่ำแบบขันโตก ณ ภัตตาคารสบันงาขันโตก พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองชุดล้านนา
หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้ง ไนท์ บาร์ซาร์ เชียงราย ให้อิสระท่านซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก?

วันที่สาม

เชียงราย – กรุงเทพฯ

07.00 น.

รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก อิสระตามอัธยาศัย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย

รับคณะท่าน ณ  โรงแรมที่พัก เดินไปยังสนามบินนานาชาติเชียงราย เพื่อส่งคณะทัวร์กลับ กรุงเทพฯ

17.10 น.

เดินทางกลับกรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน วัน ทู โก เที่ยวบินที่ OX 163

18.35 น.

ถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ…..

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ๆ ละ(ริมกกหรือTEAKการ์เด้น5,999)

4,999 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่เสริมเตียง(ริมกกหรือTEAKการ์เด้น4,799)

4,299 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เสริมเตียง(ริมกกหรือTEAKการ์เด้น5,499)

4,599 บาท

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ(ริมกกหรือTEAKการ์เด้น1,400)

700 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม :

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน OX ไป – กลับ
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ
 • ค่าอาหาร 4  มื้อ และที่พัก ตามรายการระบุ
 • ไกด์นำเที่ยว 1 วัน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ,
 • ค่าผ่านแดนประเทศพม่า คนไทย 50 บาท
 • มีประกันอุบัติเหตุการเดินทาง (Personal Accident) วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท,
  ค่ารักษาพยาบาล (Accident Medical Expense) วงเงินท่านละ 500,000 บาท
  และการประกันความรับผิดส่วนบุคคล (Personal Liability) วงเงินท่านละ 200,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ  ค่าอาหารเครื่องดื่ม, นอกเหนือรายการ, ค่าซักรีด
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

บริษัท เบญจพรทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
1077 ม.วังทอง ซ.ลาดพร้าว 71  ถ.ลาดพร้าว 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310
โทร  : 0-2933-3000,0-2933-3200  แฟกซ์ : 0-2933-3922
มือถือ : 081-908-1000, 081-614-1000 (นอกเวลาทำการและวันหยุด)
Email  : bus108@hotmail.com