“ ดอยสุเทพเป็นศรี  ประเพณีเป็นสง่า บุพชาติล้วนงามตา งามล้ำค่านครพิงค์ ”
  สุดคุ้ม  สุดประหยัด  มาแอ่วเมืองเชียงใหม่  เสน่ห์แห่งล้านนา

เชียงใหม ดินแดนแห่งวัฒนธรรมล้านนา เปิดประตูสู่เมืองโบราณ ชมเมืองกุมกามแห่งแคว้นหริภุญชัยนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ แอ่วบ่อสร้างกางจ้อง แวะชมและเลือกซื้อสินค้าไม้แกะสลัก และของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ

กำหนดการเดินทาง (2 ท่านเดินทางทันที)

วันแรก

กรุงเทพฯ - เชียงใหม่

เช้า

เดินทางสู่เชียงใหม่ โดยสายการบิน OX เที่ยวบินที่ ..........
รับคณะที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่บ้านสวนเพชรรัตน์
อิสระให้ท่านช้อปปิ้งและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

ดอยสุเทพ - บ่อสร้าง สันกำแพง - ขันโตก

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ บ้านสวนเพชรรัตน์
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่พระธาตุดอยสุเทพอันงดงามอลังการ ซึ่งเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุซึ่งอัญเชิญมาจากกรุงสุโขทัยครั้งสมัยพญากือนาเป็นเจ้าครองเมืองเชียงใหม่ทำให้พระธาตุดอยสุเทพกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองเชียงใหม่และเป็นสัญลักษณ์ของ
เวียงพิงค์จากตัวพระธาตุมองลงมาจะเห็นทัศนียภาพอันสวยงามยิ่งใหญ่ของตัวเมืองเชียงใหม่ทั้งเมืองอยู่เบื้องล่าง  เส้นทางขึ้นดอยจะผ่านอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย วังบัวบาน ห้วยแก้ว

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่บ้านบ่อสร้างซึ่งมีชื่อเสียงทางด้านการทอผ้าไหมและผ้าฝ้ายที่มีคุณภาพดี ราคาถูก อิสระให้ท่านชมและเลือกซื้อเป็นของที่ระลึกกลับบ้าน ระหว่างทางชมโรงงานทอผ้าและการเลี้ยงตัวไหม, ร้านแกะสลัก, เครื่องเงิน, เครื่องเขิน, เครื่องหนัง, เครื่องปั้นดินเผา, หมู่บ้านทำร่มบ่อสร้าง พร้อมชมการทำกระดาษสาที่ใช้กรรมวิธีเก่าแก่ด้วยมือทั้งสิ้น

ค่ำ

นำท่านเดินทางไปรับประทานอาหารเย็นขันโตกดินเนอร์ พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองของเชียงใหม่แล้วนำท่านเข้าสู่ที่พักบ้านสวนเพชรรัตน์

วันที่สาม

เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ บ้านสวนเพชรรัตน์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่
เพื่อส่งคณะทัวร์กลับกรุงเทพฯ

...... น.

เดินทางกลับกรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน OX เที่ยวบินที่ ……….

...... น.

ถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ…….

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ๆ ละ

5,999 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่เสริมเตียงท่านละ

5,299 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เสริมเตียงท่านละ

5,599 บาท

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

700 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม :

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน OX ไป – กลับ
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ
 • ค่าอาหาร 4  มื้อ และที่พัก ตามรายการระบุ
 • ไกด์นำเที่ยว 1 วัน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ,
 • มีประกันอุบัติเหตุการเดินทาง (Personal Accident) วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
  ค่ารักษาพยาบาล (Accident Medical Expense) วงเงินท่านละ 500,000 บาท
  และการประกันความรับผิดส่วนบุคคล (Personal Liability) วงเงินท่านละ 200,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ  ค่าอาหารเครื่องดื่ม, นอกเหนือรายการ, ค่าซักรีด
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

บริษัท เบญจพรทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
1077 ม.วังทอง ซ.ลาดพร้าว 71  ถ.ลาดพร้าว 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310
โทร  : 0-2933-3000,0-2933-3200  แฟกซ์ : 0-2933-3922
มือถือ : 081-908-1000, 081-614-1000 (นอกเวลาทำการและวันหยุด)
Email  : bus108@hotmail.com