tourthai6
text-t7

(2 คืน 3 วัน)

วันที่ 1    

09.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท และรับประทานอาหารเสร็จเตรียมตัวล่องแพลำน้ำแม่กลอง

10.00 น.

เตรียมความพร้อมที่จะลงแพยางที่ท่าลงแพ ในระหว่างล่องแพท่านจะประทับใจกับทัศนยภาพ
ความงามลำน้ำแม่กลอง และแวะตามจุดต่างๆ เช่น น้ำตกทีล่อจ่อ น้ำตกสายรุ้ง บ่อน้ำร้อน
แก่งตะโค๊ะบิ ผาผี้ง ผาบ่อง และขึ้นท่าแพที่ผาเลือดและรับประทานอาหารเที่ยงในบรรยากาศ
กลางขุนเขาใช้เวลาล่องแพประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง

14.00 น.

เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

15.00 น.

ออกเดินทางเพื่อชมความงามของธรรมชาติและไหว้พระที่วัดหนองหลวง(วัดไม้สัก) ไปดูวังปลา
ชมความงามของหินงอกหินย้อย ตะโค๊ะปิ

18.00 น.

กลับที่พักวิลล่าเดอลีซอ ร่วมรับประทานอาหารเย็นและสนุกบรรยากาศร้องรำฮัมเพลงของหมู่คณะ
สมควรแก่เวลาพักผ่อน

วันที่ 2    

07.00 น.

อรุณสวัสดิ์กับความหนาวของอุ้มผางและร่วมเติมพลังอาหารเช้าก่อนออกเดินทาง

09.00 น.

ออกเดินทางด้วยรถยนต์เข้าไปชมความงามของม่านมหานที น้ำตกทีลอซูและ
รับประทานอาหารเที่ยงที่น้ำตก

13.00 น.

พักผ่อนตามอัธยาศัยพอสมควรก็เดินทางกลับที่พัก

18.00 น.

สนุกกับการชมการแสดงระบำพื้นบ้านของเผ่าม้งและกระเหรี่ยง รับประทานอาหารที่เลิศรส
สมควรแก่เวลาพักผ่อนเอาแรง

วันที่ 3    

05.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้าสัมผัสกับบรรยากาศทะเลหมอกยามเช้าและพระอาทิตย์ยามเช้าที่ดอยหัวหมด

09.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ทส่งท้ายก่อนกลับพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ   ท่านละ 2,500 บาท (กรณี 8 ท่านขึ้นไป) 

อัตราค่าบริการนี้รวม :

 • ค่าที่พัก
 • อาหารทุกมื้อ 7 มื้อ
 • รถนำเที่ยว(เฉพาะในเขตอุ้มผาง)
 • ค่าแพ ค่าไกด์นำเที่ยว
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตลอดทัวร์ และค่าประกันชีวิต

(เรือด่วนมิตรเจ้าพระยา)

วันเดินทาง     ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

08.30 น.

ทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดพบ หน้าบิ๊กซี ลาดพร้าว

09.00 น.

เรือออกจากท่าเรือท่าช้าง พร้อมมัคคุเทศก์ประจำเรือ เดินทางล่องลำน้ำเจ้าพระยา
และเข้าสู่คลองบางกอกน้อย

09.10 น.

เข้าชมพิพิธภัณฑ์อู่เรือราชพิธี ชมความงามของเรือพระที่นั่งต่างๆ ออกเดินทางจากพิพิธภัณฑ์อู่เรือราชพิธี ล่องเรือตามลำคลองบางกอกน้อย และให้อาหารปลา

09.40 น.

บริเวณวัดศรีสุดาราม (วัดชีปะขาว) และนำท่านชมบ้านเรือนพร้อมชมทัศนียภาพ
ริมสองฝั่งคลองบางกอกน้อย

10.10 น.

แวะกราบนมัสการรอยพระพุทธบาท  ณ วัดบางอ้อยช้าง

10.30 น.

ออกเดินทางจากวัดบางอ้อยช้าง  ถึงตลาดบางคูเวียง

12.00 น.

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะเกร็ด ชมวัดปรมัยยิกาวาส ชมเจดีย์มอญทรงรามัญ
กราบนมัสการพระประจำวัด รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.

นนทบุรี  ชมศูนย์หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา  ชาวมอญที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ บ้านขนมไทย แหล่งผลิตขนมหวาน พักผ่อนตามอัธยาศัยบนเรือ
ชมทิวทัศน์ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

15.00 น.

แวะชมอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก

15.30 น.

เดินทางกลับสู่ท่าช้างโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ   ท่านละ 449 บาท    ต่างชาติ   500 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม :

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ
 • ค่าอาหารกลางวัน
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
 • มัคคุเทศก์อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 อยุธยา - อ่างทอง - สิงห์บุรี

07.00 น.

ทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดพบ หน้าบิ๊กซี ลาดพร้าว

07.30 น.

ออกเดินทางสู่  จ.อยุธยา  พร้อมบริการอาหารเช้า พร้อมเครื่องดื่ม
ถึงอยุธยา นำท่านนมัสการพระประธานวัดใหญ่ชัยมงคล เดินชมเจดีย์ใหญ่รอบๆ จากนั้นนำท่านสู่วัดพนัญเชิง นมัสการหลวงพ่อโต  และหลวงพ่อดำ วัดมงคลบพิตร และเดินชมอุทยานประวัติศาสตร์ ณ วัดพระศรีสรรเพชญ์ ถ่ายรูปสวยๆ จนเป็นที่พอใจ แล้วเดินทางสู่
วัดหน้าพระเมรุ นมัสการพระประธาน ซึ่งเป็นพระแต่งองค์ทรงของกษัตริย์เป็นที่งดงามยิ่งนัก  เดินทางต่อสู่ วัดไชยวัฒนาราม ซึ่งเป็นวัดที่งดงามยิ่งอีกวัดหนึ่ง อิสระให้ท่านถ่ายรูป

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ จ. อ่างทอง นมัสการพระไสยาสน์วัดป่าโมกข์และนมัสการพระมหาพุทธพิมพ์ ที่วัดไชโยวรวิหาร

แล้วเดินทางต่อไป จ. สิงหบุรี ไหว้พระนอน ที่ วัดพระนอนจักรสีห์ ซึ่งนับถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวสิงห์บุรี และสุดท้ายนำท่านนมัสการหลวงพ่อแพ ที่
วัดพิกุลทอง ไหว้พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีชื่อว่า พระพุทธสุวรรณมงคล
มหามุณีหรือพระใหญ่ประทานพร

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

นักท่องเที่ยว

อัตราค่าบริการ   (บาท)

6 ท่าน

1,400.-

7 ท่าน

1,300.-

8 ท่าน

1,200.-

ต่างชาติ

เพิ่มท่านละ 200.-

อัตราค่าบริการนี้รวม :

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ
 • ค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวัน
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
 • มัคคุเทศก์อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

08.00 น.

ออกเดินทางจากจุดนัดพบ  หน้าบิกซี ลาดพร้าว
บริการอาหารเช้า เครื่องดื่มบนรถ (มื้อที่ 1)

09.30 น.

ถึง  อ.ท่าม่วง แวะชมศิลปะการก่อสร้าง อันงดงาม วิจิตรตระการตาของวัดถ้ำเสื้อ
(ศิลปะแบบไทย) นมัสการพระพุทธรูปองค์ใหญ่และชมวัดถ้ำเขาน้อย (ศิลปะแบบจีน)
ที่สร้างเคียงคู่ บนยอดเขาเดียวกัน

11.00 น.

เข้าตัวเมืองกาญจน์ ชมต้นแม่น้ำแม่กลอง สะพานสองแคว (สะพานที่สั้นที่สุดในโลก) และสะพานข้ามแม่น้ำแคว สะพานประวัติศาสตร์ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

12.30 น.

ถึงสวนไทรโยค ซึ่งเป็นค่ายเชลยเก่าในอดีต ชมสะพานรถไฟไม้ซุง ที่สร้างลัดเลาะ หน้าผาถ้ำกระแซ ไปตามแม่น้าแควน้อย  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) พักผ่อนกับธรรมชาติตามอัธยาศัย

14.30 น.

ร่วมกิจกรรม ล่องแพกึ่งล่องแก่งที่สนุกที่สุด  โดยจะใช้เรือลากจูงคาราวานแพลูกบวบ
ทวนน้ำขนานไปกับสะพาน ถ้ำกระแซ และหน้าผาที่สูงชัน เป็นช่วงทางรถไฟที่สวยที่สุด
ของเส้นทางรถไฟสายนี้

16.30 น.

ออกเดินทางจากสวนไทรโยค เข้าสู่ตัวเมืองกาญจนบุรี

17.00 น.

แวะเที่ยวชมสุสานทหารสัมพันธมิตร ที่ระลึกแห่งสงครามโลกครั้งที่ 2  จากนั้นแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับสะพานข้ามแม่น้ำแควในบรรยากาศยามเย็น มีพระอาทิตย์ทอแสงอ่อนๆ เป็นฉากหลัง

18.00 น.

เลือกหาของฝากที่ท่านถูกใจก่อนกลับบ้าน  ทั้งขนมอร่อยๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของ
เมืองกาญจน์  เช่น  มะขามแก้ว ทองม้วนสด  สลิ่มแป้งถั่วเขียวน้ำกะทิ วุ้นเส้นท่าเรือ
และอัญมณีแท้ๆ

19.00 น.

กลับถึงกรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ

นักท่องเที่ยว

อัตราค่าบริการ   (บาท)

6 ท่าน

1,500.-

7 ท่าน

1,400.-

8 ท่าน

1,300.-

ต่างชาติ

เพิ่มท่านละ 200.-

อัตราค่าบริการนี้รวม :

 • ค่าอาหาร 2 มื้อ พร้อมเครื่องดื่ม
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
 • มัคคุเทศก์อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

06.00 น.

พร้อมกันที่จุดนัดพบ  หน้า บิกซี ลาดพร้าว

06.30 น.

ออกเดินทางสู่  จ.ชลบุรี  บริการอาหารเช้า พร้อมเครื่องดื่ม บนรถ

09.00 น.

ถึงพัทยา เตรียมลงตัวลงเรือจาก ท่าเรือพัทยาใต้ เพื่อเดินทางสู่เกาะล้าน

09.45 น.

ถึงท่าเรือเกาะล้าน นำท่านเดินทางสู่ เกาะล้านรีสอร์ท  หลังจากนั้นนำท่านไปที่หาดตาแหวน
ดำน้ำดูปะการัง ล่องเรือท้องกระจกชมปะการัง รับประทานอาหารกลางวันบนเกาะ

15.00 น.

เรือนำท่านเดินทางออกจากเกาะล้าน สู่  พัทยา

15.45 น.

ถึงพัทยา นำท่านขึ้นเขาพระตำหนัก หรือ เขาพระบาท ซึ่งเป็นจุดชมวิว จากจุดนี้จะแลเห็นทัศนียภาพโค้งอ่าวของบริเวณเมืองพัทยา ได้สวยงามมาก

16.30 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ  ระหว่างทางแวะซื้อของฝากที่ ตลาดหนองมน

19.00 น.

ถึงกรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ

นักท่องเที่ยว

อัตราค่าบริการ   (บาท)

6 ท่าน

1,690.-

7 ท่าน

1,590.-

8 ท่าน

1,490.-

ต่างชาติ

เพิ่มท่านละ 200.-

อัตราค่าบริการนี้รวม :

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ
 • ค่าเรือบริการรับ / ส่งพัทยา - เกาะล้าน
 • ค่าเรือท้องกระจกชมปะการัง
 • อุปกรณ์ดำน้ำดูปะการัง, เตียงผ้าใบชายหาด
 • ค่าอาหาร 2 มื้อ (เช้า - กลางวัน)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
 • มัคคุเทศก์คอยอำนวยสะดวกตลอดการเดินทาง

06.30 น.

พร้อมกันที่จุดนัดพบ  หน้า บิกซี ลาดพร้าว

07.00 น.

นำท่านออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ  บริการอาหารเช้า พร้อมเครื่องดื่มบนรถ

10.30 น.

ถึงสวนนงนุช สถานที่ท่องเที่ยวระดับแนวหน้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีการจัดแต่งสวนน้ำพุ สวนตัดแต่งแบบยุโรป เนินเกล้วยไม้ สวนเฟิร์น สวนตุ๊กตากระถาง น้ำตก สวนผีเสื้อ  สวนพุทธรักษา วัตถุโบราณ และอื่นๆ ซึ่งได้จัดแต่งไว้อย่างสวยงาม

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหารของ สวนนงนุช

14.00 น.

นำท่านไปสัมผัสความยิ่งใหญ่และงดงามของ วัดญาณสังวรารามฯ หนึ่งในอารามหลวง
ซึ่งมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นองค์อุปถัมภก บริเวณวัดประกอบไปด้วยมณฑปที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง พระเจดีย์ใหญ่ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธาตุของพระอรหันต์สาวก วิหารพระญาณเรศร์และศาลานานาชาติของประเทศต่างๆ ซึ่งตั้งเรียงรายอยู่โดยรอบทะเลสาบ 

นอกจากนี้ ยังมีวิหารเซียน ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนที่มีความใหญ่โตและสวยงามมาก สร้างขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นถาวรวัตถุที่ชาวไทยเชื้อสายจีน ที่ได้รับเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ร่วมใจน้อมเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  

นมัสการพระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์ (พระพุทธมหาวิชรอุตตโมภาสศาสดา)  พระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาที่ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้า-
อยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50  พรรษา

16.00 น.

นำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่และอลังการของ Underwater World Pattaya แห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยในปัจจุบัน มีอุโมงค์ยาวที่สุดในเอเชีย  สัมผัสชีวิตของสัตว์ทะเลนานาชนิดที่แหวกว่ายอยู่เหนือห้องท้องกระจก มีทั้งฉลามและฝูงปลากระเบนในโซนฉลามและกระเบน ชมปะการังสีสันสดใสอันเป็นแหล่งหลบภัยของสัตว์น้ำนานาชนิดที่โซนปะการัง โซนเรือจมที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของซากเรือที่จมลงสู่ท้องทะเลจะเป็นแหล่ง
ที่อยู่อาศัยของฝูงปลามากมาย  นอกจากนี้ยังมีทัชพูล (สัมผัสสัตว์น้ำได้ด้วยมือของคุณเอง) มีการแสดงโชว์การให้อาหารปลาใต้น้ำ ชมปราสาทหินจำลองและร้านขายของที่ระลึก

17.30 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ  แวะซื้อของฝากกลับบ้าน ที่ ตลาดหนองมน
สมควรแก่เวลาเดินทางกลับ และถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

นักท่องเที่ยว

อัตราค่าบริการ   (บาท)

6 ท่าน

1,700.-

7 ท่าน

1,600.-

8 ท่าน

1,500.-

ต่างชาติ

เพิ่มท่านละ 200.-

อัตราค่าบริการนี้รวม :

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ
 • ค่าอาหาร 2  มื้อพร้อมเครื่องดื่ม (เช้า - กลางวัน)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน  200,000 บาท / ท่าน
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

บริษัท เบญจพรทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
1077 ม.วังทอง ซ.ลาดพร้าว 71  ถ.ลาดพร้าว 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310
โทร  : (66)-02-933-3000
hotline:
081-908-1000 (Ais) 081-614-1000 (Dtac) (นอกเวลาทำการและวันหยุด)
แฟกซ์ : 0-2933-3922      Email  : bus108@hotmail.com