Package ละ 6,900 บาท (ไม่รวมวีซ่า)
หมายเหตุ : พักโรงแรมอังกอร์ซิลค์ เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป

06.00 น. ออกเดินทางจากจุดนัดพบ(โรงแรม เอเชีย ราชเทวี)
เดินทางสู่ชายแดนไทย-กัมพูชาที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

หมายเหตุ : เดินทางเป็นกรุ๊ปตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป เราบริการ
รับถึงที่พักของท่าน

เยือนเสียมเรียบ  เที่ยวนครธม ชมนครวัด
กำหนดการเดินทาง (เดินทางโดย รถปรับอากาศ 3 วัน 2 คืน)

09.00 น.

ถึงชายแดน ทำเอกสารผ่านแดน นำท่านข้ามสู่ปอยเปต กัมพูชา โดยรถปรับอากาศท้องถิ่น

12.00 น.

บริการอาหารเที่ยง (1) ที่ห้องอาหารสุวรรณภูมิ เมืองศรีโสภณ
จ.บันเตียเมียเจย

15.00 น.

ถึงเมืองเสียมเรียบ สักการะ ศาลเจ้าเจต-เจ้าจอม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านเมือง ชม พระราชวังเจ้าสีหนุ เดินทางสู่ ปราสาทพนมบาแด็ง ชมอาทิตย์อัสดง ที่แสนงดงาม นำคณะเดินทางเข้าพักที่โรงแรม

19.00 น.

บริการอาหารเย็น(2) ที่ห้องอาหารของโรงแรม เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 น.

บริการอาหารเช้า(3) นำคณะสู่ ปราสาทบันทายสรี " รัตนชาติแห่งศิลปะขอม" เดินทางสู่นครธมสัมผัส "รอยยิ้มแห่งบายน" ชม ปราสาทบาปวน ปราสาทพิมานอากาศ ลานช้าง ลานพระเจ้าขี้เรื้อน

12.00 น.

บริการอาหารเที่ยง(4) ที่ห้องอาหาร เดินทางสู่ ปราสาทตาพรหม ชมต้นสะปงขนาดใหญ่ ที่แผ่รากเกาะกุมระเบียงคต เดินทางสู่ ปราสาทนครวัด หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปี ชมภาพแกะสลักหินทรายเรื่องราวต่างๆ รูปนางอัปสรานับพัน บนระเบียงทั้ง 4 ทิศ ที่ยาวที่สุดในโลก

19.00  น.

บริการอาหารเย็น(5) ทภัตคารโตนเลสาป ชมการแสดงชุด ระบำอัปสาร ศิลปะพื้นเมืองที่สวยงาม

05.00  น.

นำท่านเดินทางสู่โตนเลสาป ทะเลสาปที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย บริการอาหารเช้า(6) เลือกซื้อของฝากที่ตลาดเก่าซาจ๊ะฝากญาติมิตร อาทิเช่น ผ้าไหม ปลาแห้ง ฯลฯ

12.00  น.

บริการอาหารเที่ยง (7) ที่เมืองศรีโสภณ ถึงชายแดนไทย-กัมพูชา เลือกซื้อของฝาก ที่ตลาดโรงเกลือ

19.00 น.

ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

 

 

 • ค่าบริการ ท่านละ 6,900  บาท พักเดี่ยว เพิ่ม 1,400 บาท (Angkor Silk Hotel***)
 • ค่าบริการรวม
       - ค่ารถปรับอากาศ นำเที่ยวตามรายการ - ค่าโรงแรม ตามรายการ ห้องละ 2 ท่าน 2 คืน
       - ค่าอาหาร 7 มื้อ - เครื่องดื่ม - ค่าธรรมเนียม เข้าชมสถานที่ - มัคคุเทศก์ ท้องถิ่นนำเที่ยว
 • หลักฐานการยื่นขอวีซ่า
       - รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานได้ อย่างต่ำ 6 เดือน
       - ค่าทำวีซ่าที่สถานฑูต 1,000 บาท (ทำที่ชายแดน 1,200 บาท)
 • หมายเหต   รายการที่เสนอมานี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
   

บริษัท เบญจพรทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
1077 ม.วังทอง ซ.ลาดพร้าว 71  ถ.ลาดพร้าว 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310
โทร  : 0-2933-3000,0-2933-3200 กด 1 แฟกซ์ : 0-2933-3922
Email  : admin@benjaporntour.com