SR01

แพ็คเก็จทัวร์ – หมู่เกาะสุรินทร์ – ดำน้ำดูปะการัง  (เดย์ทริป)

โปรแกรมการเดินทาง         ออกเดินทางได้ทุกวัน    (เดือนธันวาคม  47 – 10  พฤษภาคม 48)

 

หมู่เกาะสุรินทร์ – อ่าวแม่ยาย – เกาะตอรินล่า – ดำน้ำดูปะการัง

07.00 น.   รถตู้รับที่จุดนัดหมาย (โรงแรมเขาหลัก, บขส. คุระบุรี,  หรือจุดนัดหมายต่างๆ ตามที่ตกลง

                  กัน)  จากนั้นออกเดินทางสู่  ท่าเรือคุระบุรี  จ.พังงา

08.15 น.    ถึง  ท่าเรือคุระบุรี  จ.พังงา  เปลี่ยนชุดเล่นน้ำพร้อมรับอุปกรณ์ดำน้ำ  (หน้ากากดำน้ำ,

                  ชูชีพ, ตีนกบ)

09.00 น.    ออกเดินทางโดยเรือ  Speed Boat ลำใหญ่ สู่  หมู่เกาะสุรินทร์  ชมวิวทิวทัศน์ของ

                  ทะเลอันดามันเหนือ และฝูงปลาบิน (ปลานกแอ่น)  มีให้เห็นตลอดเส้นทาง  หากโชคดี

                  อาจเจอปลาโลมาเล่นน้ำให้ดูด้วย บริการผลไม้และเครื่องดื่มบนเรือ  (ระยะทางประมาณ 

                  60  กม.  ใช้เวลาเดินทาง  1.15  ชั่วโมง)

10.00 น.    ถึง  เกาะสุรินทร์เหนือ ให้ท่านดำน้ำดูปะการังและฝูงปลานานาชนิดกันตามสบายที่ อ่าว

                  แม่ยาย มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและคอยอำนวยความสะดวกในการดำน้ำ จากนั้นนำท่านดำน้ำ

                  ดูปะการังกันต่อที่  อ่าวเต่า

12.00 น.    บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารอุทยานฯ บนเกาะสุรินทร์  หลังอาหารพักผ่อน ถ่ายรูป

                  เป็นที่ระลึก

13.00 น.    นำท่านดำน้ำดูปะการังและฝูงปลากหลากสีนานาชนิดที่  เกาะตอรินล่า  และ  อ่าวผักกาด

15.30 น.    ออกเดินทางกลับฝั่งท่าเรือคุระบุรี

16.30 น.    ถึง  ท่าเรือคุระบุรี  ทำภาระกิจ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับที่พักหรือจุดนัดหมาย

อัตราค่าบริการ                       ผู้ใหญ่ท่านละ              2,400.-  บาท

                                                เด็ก  4 – 12  ปี   ท่านละ     1,600.-  บาท

                                                โปรแกรมนี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่า  4  ปี

อัตราค่าบริการนี้รวม             1.  ค่ารถตู้ปรับอากาศรับ – ส่ง  ตามจุดนัดหมายในรายการ

2.     ค่าอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง ผลไม้ และเครื่องดื่ม

3.     ค่าเรือ  Speed Boat  นำเที่ยวพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำดูปะการัง

4.     ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

5.     ค่าประกันอุบัติเหตุ  วงเงิน  200,000  บาท/ท่าน

                             6.  มัคคุเทศก์พื้นที่นำเที่ยว
สิ่งที่ควรนำติดตัว                  กล้องถ่ายรูป, แว่นกันแดด, ครีมกันแดด, ชุดว่ายน้ำ, รองเท้ารัดส้น

การสำรองที่นั่ง                      1.  แจ้งชื่อ  นามสกุล,  อายุ,  เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์  เพื่อทำประกันภัย

                                                        การเดินทาง

2.     วางมัดจำท่านละ  1,000.-  บาท  โดยผ่านบัญชี  ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย  15  วัน  พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์

ฤดูการท่องเที่ยวที่เหมาะสม........  โปรแกรมทัวร์นี้สามารถท่องเที่ยวได้เดือนธันวาคม – เมษายน

 

หมายเหตุ...  เหตุผลในการใช้เรือ  Speed Boat  ในการทำทัวร์เพราะต้องการประหยัดเวลาในการเดินทางและไม่เมาเรือ