แพ็คเก็จทัวร์  3  วัน  2  คืน

ล่องเรือสำราญ  สัมผัสโลกใต้ทะเล  เกาะช้าง

เกาะช้าง – เกาะหวาย – หมู่เกาะรัง  เรือ Cu Fun Boat Floating Resort  พักเกาะช้าง

วันแรกของการเดินทาง

 8.00 น.  ออกเดินทางจากจุดนัดหมาย เดินทางสู่เกาะช้าง  แวะรับประทานอาหารกลางวันก่อนขึ้นเรือเดินทางสู่เกาะช้าง

ยินดีต้องรับคณะเข้าพัก รีสอร์ท  บนเกาะช้าง  ชื่นชมธรรมชาติหลายหลากจากอุทยานแห่งชาติทางทะเล อันอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้  น้ำตก  และทะเล  บริการอาหารค่ำ  บนเรือสำราญ ล่องทะเล ชมทิวทัศน์ ชายหาดทรายขาว หาดไข่มุก หาดคลองพร้าว หาดไก่แบ้  บรรยากาศ ตะวันลับขอบฟ้า เกาะมันนอก เกาะมันใน เกาะปลี เกาะหยวก เกาะร่ม และเกาะสุวรรณ  พร้อมกิจกรรมยามค่ำคืน  ราตรีสวัสดิ์

วันที่สองของการเดินทาง

 อรุณสวัสด์ เกาะช้าง  พร้อมรับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท  นำคณะเดินทางโดยเรือท่องเที่ยว หรูหราและทันสมัยที่สุดของทะเลตราด ล่องเรือชมธรรมชาติ ทิวทัศน์ชายหาดต่างๆ ของเกาะช้าง  ว่ายน้ำ ดูปลา ที่เกาะหวาย สัมผัสโลกใต้ทะเล หมู่เกาะรัง บริการอาหารกลางวันบนเรือ  อาหารว่าง ผลไม้ เครื่องดื่ม  บ่ายคล้อย ลอยลำนำคณะกลับที่พัก บริการอาหารค่ำที่ริมหาด ค่ำนี้นอนชมเดือน นับดาว เคล้าเสียงคลื่น หรือท่องราตรีที่เกาะช้าง ตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

วันที่สามของการเดินทาง

 สวัสดียามเช้าชาวเกาะช้าง  พร้อมรับประทานอาหารที่เช้าที่รีสอร์ท  แล้วชมวิถีชีวิตชุมชมดั้งเดิม ชาวเกาะช้าง หรือ เดินป่า เที่ยวน้ำตก ย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่าร้อยปี และอนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้าง   ซื้อของฝาก  ของที่ระลึกฝากคนทางบ้าน     แล้วเดินทางกลับ ถึงกรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ  10 - 20  ท่าน ๆ ละ                           4,800  บาท
อัตราค่าบริการ  21 - 30  ท่าน ๆ ละ                           4,500  บาท
อัตราค่าบริการ  31 - 40  ท่าน ๆ ละ                           4,300  บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

·        ค่าที่พัก  2  คืน ห้องมาตรฐานปรับอากาศ  Jane Chalet  บนเกาะช้าง  / เรือสำราญ Cu Fun Boat

·        ค่าอาหาร  6  มื้อ  พร้อมอาหารว่าง ผลไม้ เครื่องดื่ม ตลอดรายการ

·        ดินเนอร์บนเรือ  1  คืน  และปาร์ตี้ไนท์ ดนตรี คาราโอเกะ ที่รีสอร์ท  1  คืน

·        ค่ากิจกรรม เดินป่า เที่ยวน้ำตก ดำน้ำ ดูปะการัง ตกปลา ตกหมึก เจาะลึกวิถีชีวิตเกาะช้าง

·        ค่ารถปรับอากาศรับ – ส่ง,  เรือท่องเที่ยว  Cu Fun Boat หรือเทียบเท่า และค่าธรรมเนียมอุทยานฯ 

·       ค่ามัคคุเทศก์และทีมงานอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง พร้อมด้วยประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

·        ค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากโปรแกรมที่ระบุ

     ·   ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%  (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท)