กรุงเทพฯ – เกาะช้าง จังหวัดตราด 4 วัน 3 คืน

พักที่ เกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา

 

วันแรก           กรุงเทพฯ – เกาะช้าง – เกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา

06:30 น.        ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่เกาะช้าง จังหวัดตราด

11:00 น.        นำท่านลงเรือที่ท่าเรือ เฟอร์รี่ข้ามสู่เกาะช้างสู่อุทยานแห่งชาติเกาะช้าง ซึ่งยัง

                        คงความเป็นธรรมชาติอันหลากหลายไว้มากที่สุด

12:00 น.        เดินทางถึง เกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา ที่พักตากอากาศที่เพียบพร้อมด้วยสิ่ง

                        อำนวยความสะดวก   พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นพักผ่อนเดิน

                        เล่นหน้าหาดตามอัธยาศัย และ ชมพระอาทิตย์ตก ณ แหลมไชยเชษฐ์       ซึ่งมี

                        ความสวยงามมาก

18:30 น.       รับประทานอาหารเย็น ณ.สวนอาหารริมทะเลตะวันพลบ บริการอาหารระดับ

                        เชลล์ชวนชิม       

 

วันที่สอง          ดำน้ำดูปะการังที่เกาะกระ-เกาะรัง

07:30 น.     อรุณสวัสดิ์ รับประทานอาหารเช้า

9:00 น.        ออกเดินทางท่องเที่ยว ดำน้ำดูปะการังที่เกาะกระ – เกาะรัง  ซึ่งเป็นแหล่ง

                      ท่องเที่ยวทางทะเลที่มีความสวยงามมาก   รับประทานอาหารกลางวัน ( อาหาร

                      กล่อง )      จากนั้นกลับรีสอร์ท                 

16:00 น.     กลับถึงเกาะช้างรีสอร์ทแอนด์สปา เชิญพักผ่อนเล่นน้ำตามอัธยาศัย

18:30 น.     รับประทานอาหารเย็น ณ.สวนอาหารริมทะเลตะวันพลบ

 

วันที่สาม         ดำน้ำดูปะการังที่เกาะหยวก

07:30 น.        อรุณสวัสดิ์ รับประทานอาหารเช้า

10:00 น.        ออกเดินทางท่องเที่ยว ดำน้ำดูปะการังที่เกาะหยวกซึ่งท่านจะได้สัมผัส    

                        ปะการังหลากสีสรร อาทิเช่น ปะการังเขากวาง และปลาทะเลสีสดนานาชนิด

                        รับประทานอาหารกลางวัน ( อาหารกล่อง )  จากนั้นกลับรีสอร์ท

14:00 น.        กลับถึงเกาะช้างรีสอร์ทแอนด์สปา เชิญพักผ่อนเล่นน้ำตามอัธยาศัย

18:30 น.       รับประทานอาหารเย็น ณ.สวนอาหารริมทะเลตะวันพลบ

วันที่สี่         น้ำตกคลองพลู – เดินทางกลับกรุงเทพฯ

07:30 น.      อรุณสวัสดิ์ รับประทานอาหารเช้า

08:30 น.     ชมน้ำตกคลองพลู น้ำตกที่สวยที่สุดบนเกาะช้าง

12:00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นเก็บสัมภาระเตรียมเดินทางกลับ

13:15 น.      ออกเดินทางจากรีสอร์ท

19:00 น.       ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาพิเศษ  เพียงท่านละ 5,620 บาท เท่านั้น

วันหยุดต่อเนื่องราคาท่านละ 6,310 บาท  (สงกรานต์ ราคาท่านละ 6,990 บาท)

อัตรานี้รวม    -  ที่พัก ณ เกาะช้างรีสอร์ทแอนด์สปา 3 คืน ( ห้องละ 2 ท่าน )พร้อมอาหารรวม 10มื้อ

                      -     การเดินทางไป-กลับ  รถ และเรือ จากกรุงเทพ – เกาะช้างรีสอร์ทแอนด์สปา

                      -      กิจกรรมท่องเที่ยว ทั้งหมดบนเกาะช้าง

                      -      ราคานี้พิเศษ เฉพาะคนไทย หากเป็นชาวต่างชาติ ต้องบวกค่าเข้าอุทยาน  เพิ่มท่านละ

                            600 บาท