กรุงเทพฯ – เกาะช้าง จังหวัดตราด 3 วัน 2 คืน

พักที่ เกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา

 

วันแรก                กรุงเทพฯ – เกาะช้าง – เกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา

06:30 น.        ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่เกาะช้าง จังหวัดตราด

11:00 น.        นำท่านลงเรือที่ท่าเรือ เฟอร์รี่ข้ามสู่เกาะช้างสู่อุทยานแห่งชาติเกาะช้าง ซึ่งยัง

                        คงความเป็นธรรมชาติอันหลากหลายไว้มากที่สุด

12:00 น.        เดินทางถึง เกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา ที่พักตากอากาศที่เพียบพร้อมด้วยสิ่ง

                        อำนวยความสะดวก     พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นพักผ่อนเดิน

                        เล่นหน้าหาดตามอัธยาศัย และ     ชมพระอาทิตย์ตก ณ แหลมไชยเชษฐ์ ซึ่งมี

                        ความสวยงามมาก

18:30 น.       รับประทานอาหารเย็น ณ.สวนอาหารริมทะเลตะวันพลบ บริการอาหารระดับ

                        เชลล์ชวนชิม                         

 

วันที่สอง          ดำน้ำดูปะการังที่เกาะหยวก

07:30 น.        อรุณสวัสดิ์ รับประทานอาหารเช้า

10:00 น.        ออกเดินทางท่องเที่ยว ดำน้ำดูปะการังที่เกาะหยวกซึ่งท่านจะได้สัมผัส   

                        ปะการัง   หลากสีสรร อาทิเช่น ปะการังเขากวาง และปลาทะเลสีสดนานา

                       ชนิด รับประทานอาหารกลางวัน ( อาหารกล่อง )  จากนั้นกลับรีสอร์ท

14:00 น.       กลับถึงเกาะช้างรีสอร์ทแอนด์สปา เชิญพักผ่อนเล่นน้ำตามอัธยาศัย

18:30 น.        รับประทานอาหารเย็น ณ.สวนอาหารริมทะเลตะวันพลบ

วันที่สาม       น้ำตกคลองพลู – เดินทางกลับกรุงเทพฯ

07:30 น.        อรุณสวัสดิ์ รับประทานอาหารเช้า

8:30 น.         ชมน้ำตกคลองพลู น้ำตกที่สวยที่สุดบนเกาะช้าง

12:00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นเก็บสัมภาระเตรียมเดินทางกลับ

13:15 น.        ออกเดินทางจากรีสอร์ท

19:00 น.        ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาพิเศษ  เพียงท่านละ 3,970 บาท เท่านั้น

วันหยุดต่อเนื่องราคาท่านละ 4, 510 บาท  (สงกรานต์ ราคาท่านละ 5,190 บาท)

อัตรานี้รวม    -  ที่พัก ณ เกาะช้างรีสอร์ทแอนด์สปา 2 คืน ( ห้องละ 2 ท่าน ) พร้อมอาหารรวม 7 มื้อ

                      -    การเดินทางไป-กลับ  รถ และเรือ จากกรุงเทพ – เกาะช้างรีสอร์ทแอนด์สปา

                      -     กิจกรรมท่องเที่ยว ทั้งหมดบนเกาะช้าง

                      -     ราคานี้พิเศษ เฉพาะคนไทย  หากเป็นชาวต่างชาติ ต้องบวกค่าเข้าอุทยาน

                           เพิ่มท่านละ 400 บาท

รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม