กรุงเทพฯ – เกาะช้าง จังหวัดตราด  2 วัน 1 คืน

พักที่ เกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา

 

วันแรก   กรุงเทพฯ – เกาะช้าง – เกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา

06:30 น.        ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่เกาะช้าง จังหวัดตราด

11:00 น.        นำท่านลงเรือที่ท่าเรือ เฟอร์รี่ข้ามสู่เกาะช้างสู่อุทยานแห่งชาติเกาะช้าง ซึ่งยัง

                        คงความเป็นธรรมชาติอันหลากหลายไว้มากที่สุด

12:00 น.        เดินทางถึง เกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา ที่พักตากอากาศที่เพียบพร้อมด้วยสิ่ง

                        อำนวยความสะดวก        พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน

13:30 น.        ชมน้ำตกคลองพลู น้ำตกที่สวยที่สุดบนเกาะช้าง

18:00 น.        รับประทานอาหารเย็น ณ.สวนอาหารริมทะเลตะวันพลบ บริการอาหารระดับ

                        เชลล์ชวนชิม 

 

วันที่สอง   ดำน้ำดูปะการังที่เกาะหยวก – เดินทางกลับกรุงเทพฯ

07:30 น.     อรุณสวัสดิ์ รับประทานอาหารเช้า

08:30 น.     ออกเดินทางท่องเที่ยว ดำน้ำดูปะการังที่เกาะหยวกซึ่งท่านจะได้สัมผัสปะการัง

                     หลากสีสรร อาทิเช่น ปะการังเขากวาง และปลาทะเลสีสดนานาชนิด

12:00 น.     รับประทานอาหารเที่ยง  ณ.สวนอาหารริมทะเลตะวันพลบ

13:15 น.     ออกเดินทางจากเกาะช้างรีสอร์ทแอนด์สปา

19:00 น.     ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาพิเศษ  เพียงท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น

อัตรานี้รวม    -  ที่พัก ณ เกาะช้างรีสอร์ทแอนด์สปา 1 คืน ( ห้องละ 2 ท่าน ) พร้อมอาหารรวม 4 มื้อ

                      -    การเดินทางไป-กลับ  รถ และเรือ จากกรุงเทพ – เกาะช้างรีสอร์ทแอนด์สปา

                      -    กิจกรรมท่องเที่ยว ทั้งหมดบนเกาะช้าง

                      -   ราคานี้พิเศษ เฉพาะคนไทย  หากเป็นชาวต่างชาติ ต้องบวกค่าเข้าอุทยาน เพิ่มท่านละ

                          400 บาท