SM01

เกาะเสม็ด  2 วัน  1 คืน

กำหนดการเดินทาง                       (เดินทางได้ทุกวัน)

วันแรก

11.00  น.    พร้อมกันที่ท่าเรือโชคกฤษดา  บ้านเพ  จ.ระยอง  เพื่อลงเรือไปเกาะเสม็ด

11.15 น.     ถึง  เสม็ดคลิฟ รีสอร์ท  นำท่านเข้าที่พักเพื่อเก็บสัมภาระ

12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน

14.30 น.     นำท่านลงเรือชมทิวทัศน์เกาะเสม็ด,  ตกปลา,  ดำน้ำดูปะการัง  (สวมชุดเล่นน้ำ)

18.00 น.     รับประทานอาหารค่ำ  และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

07.30 น.     รับประทานอาหารเช้า

08.30 น.     พักผ่อนตามอัธยาศัย  (เดินเล่น, เล่นน้ำ, ตกปลา)

10.45 / 13.00 น.    พร้อมกันที่ท่าเรือเสม็ดคลิฟ รีสอร์ท และออกเดินทางมายังบ้านเพ เพื่อ

                              เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ (ขั้นต่ำ 2 ท่าน)        วันธรรมดา  ท่านละ               1,750.-  บาท 

                                                          วันหยุดสุดสัปดาห์   ท่านละ        1,850.-  บาท

ราคานี้ยกเว้น          -  วันหยุดต่อเนื่อง  2  วันขึ้นไป

                                -  เทศกาลปีใหม่                      วันที่  24  ธ.ค.  2547 –  5 ม.ค. 2548

                                -  เทศกาลตรุษจีน                    วันที่  7 – 13  ก.พ.  2548

                                -  เทศกาลสงกรานต์                วันที่  12 – 17  เม.ย.  2548

อัตรานี้รวม    

·        ที่พัก  1  คืน  (พร้อมอาหารเช้า)

·        อาหาร  2  มื้อ  (อาหารกลางวัน และอาหารค่ำ ในวงเงินรับประทานอาหาร

        1,000  บาท / 2 ท่าน)

·        เรือโดยสารไป – กลับ  (บ้านเพ-เกาะเสม็ด)  โดยเรือเร็ว  (Speed Boat) เรื่อเที่ยวชมทิวทัศน์เกาะเสม็ด,  ตกปลา, ดำน้ำดูปะการัง  โดยเรือเร็ว (Speed Boat) พร้อมอุปกรณ์

หมายเหตุ      1.  กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้น

                              อยู่กับเที่ยวเรือที่เลือกเดินทาง

                             โดยทาง เสม็ดคลิฟ รีสอร์ท  มีเรือรับ – ส่งลูกค้า  ดังนี้

      *  เรือรับลูกค้า  เวลา  11.00  น.   และ  13.15  น.

      *  เรือส่งลูกค้า  เวลา  10.45  น.   และ  13.00  น.

      ทั้งนี้  ลูกค้าต้องยืนยันการเดินทางเรือล่วงหน้าก่อนเท่านั้น

2.   เรือเที่ยวชมทิวทัศน์เกาะเสม็ดฯ  ออกเดินทางเวลา  14.30 – 16.00 น.  หรือ

      8.30 – 10.00  น. ทางรีสอร์ท จะแจ้งให้ทราบเมื่อเดินทางเข้าพัก

3.    การเดินทางไปดำน้ำดูปะการัง ขึ้นอยู่กับทัศนวิสัย และสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย

      ในการเดินทางเป็นหลัก

4.    ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนรายการ / ราคา  โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า