PG 04

พายเรือแคนู  (ครึ่งวัน)

12.00  น.   รถรับที่จุดนัดหมาย  จ. ภูเก็ต  (โรงแรม, บขส. หรือจุดนัดหมายต่างๆ ตามที่ตกลงกัน)

14.00 น.    แวะชม วัดถ้ำสุวรรณคูหา  ซึ่งเป็นวัดที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง

14.30 น.    ล่องอ่าวพังงา โดยเรือหางยาว  (มีเสื้อชูชีพให้)

14.50 น.    พายเรือแคนูชมความงดงามของธรรมชาติ

16.00 น.    ชมเขาตะปู (James Bond Island),  เขาพิงกัน

16.50 น.    แวะชม เกาะปันหยี  (หมู่บ้านกลางน้ำของชาวมุสลิม)

17.50 น.    เดินทางกลับจังหวัดภูเก็ต

19.30 น.    ถึง จ.ภูเก็ต  นำท่านเข้าสู่ที่พักโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ                       ผู้ใหญ่ท่านละ                   950.-  บาท 

                                                เด็ก  4 – 12  ปี   ท่านละ         700.-  บาท
อัตรานี้รวม    รถ – เรือ รับส่ง,  ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ,  ค่าประกันภัย,  ค่าไกด์