PG 03

พายเรือแคนู  (เต็มวัน)

07.30 – 08.00 น.      รถรับที่จุดนัดหมาย  จ. ภูเก็ต  (โรงแรม, บขส. หรือจุดนัดหมายต่างๆ ตามที่

                                   ตกลงกัน)

08.45 น.                    ถึง อ่าวปอ (ที่จอดเรือแคนู)
10.00
– 12.45 น.      เริ่มพายเรือแคนู  เกาะพนัก, เกาะห้อง

12.45  น.                   รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 14.00 น.      ชมเขาตะปู (James Bond Island),  เขาพิงกัน

14.00 – 14.40 น.      สนุกสนานผ่อนคลายกับการเล่นน้ำ

15.15 – 17.15 น.      เดินทางกลับอ่าวปอ  และเดินทางกลับถึงที่พักโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ                       ผู้ใหญ่ท่านละ                   1,800.-  บาท 

                                                เด็ก  4 – 12  ปี   ท่านละ            900.-  บาท

อัตรานี้รวม    รถรับส่ง, เรือแคนู, ค่าอาหารกลางวัน,  เครื่องดื่มชากาแฟ, เสื้อชูชีพ, ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ,  ค่าประกันภัย