PG01

ล่องอ่าวพังงา  (เต็มวัน)

07.30  น.   รถรับที่จุดนัดหมาย  จ. ภูเก็ต  (โรงแรม, บขส. หรือจุดนัดหมายต่างๆ ตามที่ตกลงกัน)

10.30 น.    แวะชม วัดถ้ำสุวรรณคูหา  ซึ่งเป็นวัดที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง

11.00 น.    นำท่านเดินทางถึง  ท่าเรือสุรกุล  ขึ้นเรือหางยาวเพื่อล่องอ่าวพังงา  (มีเสื้อชูชีพให้)

            ชมความอุดมสมบูรณ์ของป่าโกงกางตลอดสองข้างทาง,  เขาหมาจู,  เขาตะปู (James

           Bond Island),  เขาพิงกัน

12.30 น.    บริการอาหารกลางวันที่เกาะปันหยี  (หมู่บ้านกลางน้ำ)

15.00 น.    เดินทางกลับท่าเรือสุรกุล  ระหว่างเดินทางกลับจังหวัดภูเก็ต แวะชม โรงงานผลิตเม็ด

                   มะม่วงหิมพานต์

17.00 น.    ถึง จ.ภูเก็ต  นำท่านเข้าสู่ที่พักโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ                       ผู้ใหญ่ท่านละ                   800.-  บาท 

                                                เด็ก  4 – 12  ปี   ท่านละ         650.-  บาท
อัตรานี้รวม    รถ – เรือ รับส่ง,  ค่าอาหารกลางวัน,  ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ,  ค่าประกันภัย,  ค่าไกด์