PP01

เกาะพีพี – ดำน้ำดูปะการัง

06.30 น.    รถรับที่จุดนัดหมาย  จ. ภูเก็ต  (โรงแรม, บขส. หรือจุดนัดหมายต่างๆ ตามที่ตกลงกัน)

07.30 น.    ออกเดินทางสู่  ท่าเรือรัษฎา

08.30 น.    นำท่านลงเรือปรับอากาศลำใหญ่ออกเดินทางสู่ เกาะพีพี ชมทัศนียภาพอันสวยงามของ

                  ทะเลอันดามันถึง เกาะพีพีเล  ชมความสวยงามของ  อ่าวปิเล๊ะ และ อ่าวมาหยา  ชมวิว

                  ทิวทัศน์รอบเกาะพีพีเล  จากนั้นออกเดินทางสู่  เกาะพีพีดอน

12.00 น.    บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารบนเกาะพีพีดอน  หลังอาหารนำท่านดำน้ำดูปะการังที่

                  อ่าวสามหาด  หรือพักผ่อน เล่นน้ำริมหาดทราย  ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย

15.00 น.    ออกเดินทางกลับฝั่งภูเก็ต

16.30 น.    ถึง ภูเก็ต นำท่านเดินทางกลับที่พัก

อัตราค่าบริการ                       ผู้ใหญ่ท่านละ              850.-  บาท 

                                                เด็ก  4 – 12  ปี   ท่านละ     650.-  บาท
อัตรานี้รวม    รถ – เรือ รับส่ง,  ค่าอาหารกลางวัน,  ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ,  ค่าประกันภัย